Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy RPO WM

Komunikaty

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków w ramach Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach ww. projektu wsparciem mogą zostać objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie w wieku 30 lat i więcej, należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:

  1. Kobiety,
  2. Osoby w wieku 50 lat i więcej,
  3. Osoby z niepełnosprawnościami,
  4. Osoby długotrwale bezrobotne,
  5. Osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 06.04.2021 r. do odwołania.

Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać do SKRZYNKI PODAWCZEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRUSZKOWIE znajdującej się w wejściu do siedziby Urzędu. Komplet dokumentów należy zabezpieczyć uniemożliwiając jego rozkompletowanie (np. w kopercie).

Dostęp do skrzynki podawczej będzie możliwy:
– poniedziałek w godz. 8.30 – 17.30,
– od wtorku do czwartku w godz. 8.30 – 15.30,

– piątek w godz. 8.30-13.30.

Maksymalna kwota refundacji na stworzenie jednego stanowiska pracy to 23 000 zł.

Więcej informacji tutaj

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst