Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

Komunikaty, Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że Powiat Pruszkowski otrzymał środki w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Cele programu

Program ma na celu:

 • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Adresaci programu

Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługi asystenta nie mogą świadczyć:

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 • osoby będące członkami rodziny uczestnika Programu,
 • opiekunowie prawni uczestnika Programu.

Czas trwania usług asystenta:

 • usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Szczegółowych informacji o programie udziela p. Anna Koj – nr tel. 22 738 150 05

 Załączniki:

Program_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej_-_edycja_2019-2020(1)

Karta zgłoszenia do Programu

Oświadczenie uczestnika Programu o braku pokrewieństwa

Karta_rozliczenia_usług

Oświadczenie_udział w innych programach

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst