Nowe konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych

Komunikaty

Nowe konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych

Zainteresowane organizacje pozarządowe informujemy o nowych możliwościach pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację ciekawych inicjatyw społecznych.

Organizacjom pragnącym pozytywnie wpływać na przyrodniczy charakter środowiska, w którym działają podpowiadamy, że Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego ogłosiła konkurs grantowy „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” – VI edycja.

Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną oraz zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w lokalnym środowisku.

Adresatami konkursu są instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, gminy, domy kultury, parafie, koła gospodyń wiejskich).

Biorąc udział w konkursie można uzyskać dotację na projekty z zakresu zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, ze szczególnym nastawieniem na powstanie lub aranżację zielonych miejsc takich jak:
a) roślinny mural,
b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość,
c) ekologiczny/roślinny przystanek komunikacji publicznej,
d) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy,
e) inny projekt zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej.

Dofinansowanie dla najlepszych zgłoszonych pomysłów otrzyma 68 organizacji, w tym:
– 20 organizacji otrzyma dotacje w wysokości 10.000 złotych,
– 30 organizacji otrzyma dotacje w wysokości 7.000 złotych,
– 18 organizacji otrzyma dotacje w wysokości 5.000 złotych.

Czas realizacji Projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Termin składania wniosków w konkursie mija 2 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:  https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/#tabs_desc_746_2

Informujemy również, że   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach programu „OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI – Edycja 2020”

Celem Programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Adresatami konkursu są centra i kluby integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe  działające w tym kierunku. Kwota przeznaczona do rozdysponowania w ramach konkursu to 3 miliony złotych.

Zainteresowane organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie proponowanych inicjatyw w ramach jednego z pięciu Priorytetów:

I    –  Usługi reintegracyjne.

II    –  Ścieżki reintegracji.

III   –  Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

IV   –  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

V    –  Ogólnopolskie forum dialogu PZS.

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego, osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego

Termin składania wniosków mija 2 marca 2020 r.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020

 

 

Skip to content