Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brwinowie

Komunikaty

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XVI/160/2012 z dnia 29 maja 2012 r.

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brwinowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 60 z obr. 20 m. Brwinów, o powierzchni 4,0957 ha.

I. Opis nieruchomości:

1. Niezabudowana nieruchomość, stanowiąca własność Powiatu Pruszkowskiego, położona w Brwinowie przy drodze wojewódzkiej nr 719, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 60 obr. 20 m. Brwinów o pow. 4,0957 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą WA1P/00049914/2.
2. Teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, stanowiący użytek: łąki na glebach V klasy.
3. Nieruchomość położona jest w obszarze, na którym nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brwinów” ww. działka leży na terenie istniejących terenów zielonych z ekstensywnymi formami zagospodarowania.
4. Termin pierwszego przetargu: 9 maja 2013 r.

II. Warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7 000 000 zł *
2. Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 700 000 zł, płatne w polskich złotych na rachunek 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124 z dopiskiem „wadium – sprzedaż działki nr 60” oraz z oznaczeniem osoby, za którą wadium jest wnoszone, powinno zostać zaksięgowane na wskazanym rachunku do dnia 23 sierpnia 2013 r. Potwierdzony dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
3. Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 r. w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 o godzinie1230, w sali 201 na II piętrze.

4. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonków, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem.
5. Wpłacanie wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przetargu.
6. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, wysłanym najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będzie skutkowało utratą wadium.
8. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i koszt nabywcy.
9. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu oraz pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Uwaga: * cena wywoławcza nieruchomości nie obejmuje należności podatkowych, a do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży oraz podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst