Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części zabudowanej nieruchomości położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 299/22 o powierzchni 1,2041 ha.

Komunikaty

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
Działając na podstawie Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XXVII/260/09
z dnia 29 września 2009 r.

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części zabudowanej nieruchomości położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 299/22 o powierzchni 1,2041 ha.

1. Zabudowana nieruchomość położona w Brwinowie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 299/22 obr. 16 o pow. 1,2041 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta WA1P/00084350/7.

2. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Pruszkowskiego.

3. Nieruchomość zabudowana następującymi budynkami:
a) budynek szkoły o pow. zabudowy 862 m2, budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej, murowanej częściowo podpiwniczony, obejmuje 2 kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe, w którym mieszkają trzy rodziny. Ogrzewanie z zewnętrznej sieci c.o., instalacja stalowa, grzejniki żeliwne.
b) powielarnia o pow. zabudowy 66 m2, budynek parterowy, murowany, niepodpiwniczony, dach kryty dachówką ceramiczną. Obiekt użytkowany jako magazyn.

4. Nieruchomość położona jest w obszarze, na którym nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w/w teren oznaczony jest jako „istniejące tereny zielone z ekstensywnymi formami zagospodarowania”.

5. Poprzednie przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości, które odbyły się 27.01.2011 r. oraz 17.05.2011 r., wobec braku ofert, zakończyły się wynikiem negatywnym.

6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 040 000 zł
wadium: 304 000 zł
zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2011 r. w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 o godzinie 11 00, w sali nr 201 na II piętrze.

Ustala się:

1. Wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej płatne do dnia 14.11.2011 r. (włącznie) na konto Nr 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124 z dopiskiem ”wadium – sprzedaż działki 299/22” a potwierdzony dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

2. Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego we wskazanym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium przepada. Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Informacje uzupełniające można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie pod numerem telefonu 738 15 75 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Treść przetargu
(format .pdf)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst