Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej we wsi Parzniew gmina Brwinów

Komunikaty

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
Ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej we wsi Parzniew gmina Brwinów, stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 175/6 o powierzchni 35,2871 ha dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KW WA1P/00072501/4.

I. Opis nieruchomości:
1. Nieruchomość rolna, położona we wsi Parzniew gmina Brwinów, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA1P/00072501/4.
2. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Pruszkowskiego i położona jest w strefie ochronnej ujęcia wód Kanie.
3. Przedmiotem dzierżawy jest działka nr ew. 175/6 o powierzchni 35,2871 ha.
4. Nieruchomość jest wydzierżawiana wyłącznie na cel prowadzenia upraw rolnych bez prawa jakiejkolwiek zabudowy.
5. Czas trwania umowy dzierżawy wynosi 3 lata.
6. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy w/w nieruchomości wynosi 15 000,00 zł/rok brutto. Dopuszcza się dokonywanie opłaty z tyt. dzierżawy w czterech kwartalnych ratach.
7. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 150 zł.

II. Wadium:
Wadium w kwocie 1 500,00 zł, płatne w polskich złotych na rachunek 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124 z dopiskiem „wadium – dzierżawa działki 175/6”, powinno zostać zaksięgowane na wskazanym rachunku do dnia 18.08.2011 r. Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.

III. Przygotowanie oferty:
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie musi się znajdować informacja: „dzierżawa działki 175/6” wraz z klauzulą „nie otwierać przed dniem 23.08.2011 r.” Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, adres, telefon), datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz oferowaną kwotę opłaty z tytułu dzierżawy i sposób jej zapłaty.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, bądź za pośrednictwem poczty / kuriera. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną z chwilą doręczenia adresatowi.

Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2011 r.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.08.2011 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ul. Drzymały 30, sala 201 II piętro.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 14 dni od otwarcia ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą kwotę opłaty z tyt. dzierżawy. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadamia oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu w każdym czasie bez wybrania którejkolwiek z ofert.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje uzupełniające można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie pod numerem telefonu 738-15-77 w godzinach 8.00 – 16.00.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst