Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania

Komunikaty

KOMUNIKAT


W dniu 8 października 2009 r. została podpisana Umowa pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie realizacji Projektu \Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość Projektu wynosi 3 841 715 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS 3 347 654,69 zł. Wkład własny Powiatu to 494 060,31 zł.

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie, w latach 2009-2013. Skierowany jest do młodzieży uczącej się w technikach i Zasadniczej Szkole Zawodowej.

W ramach omawianego projektu uczniowie będą mogli korzystać z zajęć dodatkowych, w tym:
– z języka polskiego, matematyki, fizyki
– języków obcych (angielskiego i niemieckiego)
– kół zainteresowań, m.in. młodego budowlańca
– sekcji sportowych, m.in. siatkówki i koszykówki

Ponadto dla najlepszych uczniów, wykazujących szczególne zaangażowanie oraz systematycznie uczęszczających na prowadzone zajęcia przewidziana jest możliwość:
– przystąpienia do zewnętrznych egzaminów z języka niemieckiego i angielskiego oraz do Europejskiego Egzaminu Potwierdzającego Umiejętności Komputerowe,
– dodatkowych kursów zawodowych,
– uczestnictwa w zimowym obozie sportowo-edukacyjnym,
– wycieczki językowo-krajoznawczej do wybranego kraju Unii Europejskiej.

W ramach projektu pracownie zawodowe, językowe oraz biblioteka zostaną dodatkowo wyposażone (w słowniki, podręczniki, poradniki zawodowe). Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej przewidziana jest dodatkowa pomoc np. możliwość wypożyczenia całego kompletu podręczników.

Zaplanowane zajęcia pozwolą na poprawę poziomu osiągnięć edukacyjnych i rozwoju społecznego uczniów. Mamy nadzieję, że zwiększy się odsetek absolwentów podejmujących kształcenie na wyższych poziomach edukacji, a przez to wzrosną ich kompetencje i konkurencyjność na rynku pracy. Możliwości zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych, komputerowych oraz dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprawi efekty kształcenia, a uzyskane zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności, ułatwią młodzieży poruszanie się po polskim i europejskim rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst