Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

OGŁOSZENIE WS. DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”

Komunikaty

Powiat Pruszkowski z dniem 2 stycznia 2019 roku uruchamia działalność Dziennego Domu „Senior+” w Pruszkowie.

Celem Dziennego Domu „Senior+” jest wsparcie seniorów  (osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie się odbywała w Dziennym Domu „Senior+”, zlokalizowanym w budynku przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego.

Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” będzie obejmował w szczególności:

  • usługi socjalne, w tym jeden gorący posiłek
  • usługi edukacyjne oraz kulturalno – oświatowe,
  • aktywność ruchową i kinezyterapię (zajęcia prowadzone przez fizykoterapeutę) oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne,
  • terapię zajęciową, w tym udział w przygotowywaniu  posiłków, praniu, prasowaniu, pielęgnacji roślin i terenu wokół Dziennego Domu, zajęcia plastyczne,
  • usługi aktywizujące społecznie.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+” będą osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: są nieaktywne zawodowo, ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Powiatu Pruszkowskiego. Zakłada się objęcie wsparciem 15 osób. Do Domu Dziennego „Senior+” przyjmowane będą osoby na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszkowie i wydanej decyzji administracyjnej.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior+” będzie częściowo odpłatne. Wysokość opłaty za pobyt ustalona zostanie w drodze indywidualnej decyzji administracyjnej o skierowaniu na pobyt dzienny do Dziennego Domu „Senior+”.

Szczegółowych informacji na temat naboru oraz Dziennego Domu „Senior+” udziela Pani Justyna Florczak, telefonicznie pod numerem telefonu 22 738 15 02 lub osobiście w pokoju 230 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst