Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia” w latach budżetowych 2017-2019

Komunikaty, Rozstrzygnięcia