Po paszport bez zbędnych kłopotów

Turystyka

Sezon urlopowy zachęca do zagranicznych podróży. Na terenie Unii Europejskiej wystarczy nam do tego dowód osobisty, ale do przekroczenia unijnych granic niezbędny jest paszport. Od ubiegłego roku możemy wyrobić paszport na miejscu, za pośrednictwem Terenowego Punktu Paszportowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 19/21.

Złożenie wniosku o wydanie paszportu, jak i jego odbiór, możliwy jest tylko osobiście. Jeśli występujemy o dokument dla dziecka, konieczna jest także i jego obecność (wyjątkiem jest występowanie o paszport tymczasowy dla dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia). Odbiór dokumentu dla osoby małoletniej nie wymaga jej obecności, dokonywany jest tylko przez jej rodzica lub opiekuna prawnego.

Ważne jest, aby składany wniosek był wypełniony czytelnie, pismem drukowanym, z osobistym podpisem (niedotykającym linii ramki!). Dzieci poniżej 13 roku życia nie składają podpisu w ramce. Niezbędne są dwie jednakowe, kolorowe fotografie tzw. paszportowe o wymiarach 35 x 45 mm i aktualny dowód osobisty oraz potwierdzenie opłaty paszportowej. Z dodatkowych dokumentów, dla osób które zmieniły stan cywilny, a nie zaktualizowały dowodu osobistego, potrzebny będzie odpis skrócony aktu małżeństwa. Dla małoletnich, nieposiadających jeszcze dowodu osobistego, konieczny będzie aktualny odpis aktu urodzenia oraz numer PESEL, a także pisemna zgoda obojga rodziców – składana osobiście w obecności urzędnika.

Ponieważ opłatę gotówkową za wydanie paszportu można wnieść tylko do kasy Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, to dla osób, załatwiających formalności w pruszkowskim punkcie terenowym, najlepszą formą wniesienia tej opłaty będzie przelanie jej na konto urzędu i dołączenie potwierdzenia przelewu do składanych dokumentów. Za wyrobienie paszportu dla osoby dorosłej oraz małoletniej po ukończeniu 13 roku życia należy zapłacić 140 zł. Ulga 50% przysługuje uczniom i studentom, osobom niepełnosprawnym oraz korzystającym z zasiłków pomocy społecznej. Dzieci młodsze od 7 do 13 roku życia płacą za paszport 60 zł (z ulgą 30 zł), a najmłodsze do 7 lat – 30 zł.

Warto też liczyć się z tym, że wyrobienie nowego paszportu, w przypadku zagubienia lub zniszczenia ważnego dokumentu z winy posiadacza, niesie za sobą opłatę dodatkową zwiększoną o 200%.

Na paszport trzeba czekać 30 dni od momentu złożenia wniosku z kompletnymi dokumentami.

Szczegółowe porady w zakresie wyrabiania paszportów udzielane są również telefonicznie pod nr. 22 738 14 97 (-98).