Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Warunki korzystania z wód

Środowisko

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) nakłada w art. 120 ust. 1 na dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej obowiązek opracowania warunków korzystania z wód zlewni. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wodne są one ustalane w drodze aktu prawa miejscowego i publikowane we właściwych, pod względem terytorialnym, dziennikach urzędowych województw. Zlewnie, dla których opracowywane są warunki korzystania z wód wskazane są w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Warunki korzystania z wód są, obok planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami oraz narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. Głównym zadaniem warunków jest wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych wskazanych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Warunki korzystania z wód zgodnie z art. 116 ustawy Prawo Wodne określają:

■szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych,
■priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,
■ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:

– poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,

– wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

– wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,

– wykonywania nowych urządzeń wodnych.

Niniejszym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo wodne, w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), zawiadamia o sporządzeniu projektów warunków korzystania z wód zlewni rzeki Jeziorki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe zawiadomienie jest jednym z elementów obowiązkowego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa przy opracowywaniu warunków korzystania z wód. Zlewnia Jeziorki wskazana została do opracowania warunków korzystania z wód zlewni w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011r. Nr 49 poz. 549).

Dzięki zaangażowaniu możliwie największej liczby osób reprezentujących spektrum interesów publicznych i prywatnych użytkowników wód, RZGW w Warszawie uzyska istotne informacje przydatne przy sporządzaniu projektu warunków.

Konsultacje trwają w dniach 25.07.2013 – 16.08.2013 r. Wnioski, które wpłynął po terminie 16.08.2013 r. nie będą rozpatrywane

Obwieszczenie

Formularz do zgłaszania uwag

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst