Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zanim wytniesz – sprawdź!

Środowisko

Wraz z początkiem roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów. Coraz częściej zdarzają się sytuacje niekontrolowanej wycinki zieleni, nawet na tzw. obszarach chronionych. Warto dokładnie sprawdzić przepisy, zanim pochopnie podejmiemy decyzję o usunięciu jakiegoś drzewa.

Maksym Gołoś – Starosta Pruszkowski – apeluje o rozwagę i dokładne zapoznanie się z regulacjami prawnymi. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że karczowane są drzewa, nawet na obszarach Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Napływają one przede wszystkim od mieszkańców, zaniepokojonych masową wycinką. Należy pamiętać, że obecnie obowiązująca ustawa o ochronie przyrody nie daje pełnej swobody na karczowanie drzew. „Nie zezwala na wycinkę na terenach leśnych, które objęte są przepisami ustawy o lasach. Z kolei wycinanie drzew na prywatnych działkach leśnych reguluje uproszczony plan urządzania lasu lub decyzja Starosty, wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Starosta prowadzi nadzór nad lasami, stanowiącymi własność osób fizycznych i zajmuje się doradztwem w zakresie gospodarki leśnej. ” – informuje Klaudia Chmiel – leśnik ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Znaczne ograniczenia w wycince dotyczą drzew objętych dodatkową ochroną – m.in. drzew w parkach krajobrazowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu, a działki prywatne, często znajdują się na takich terenach. Specjalną ochroną objęte są również pomniki przyrody oraz zieleń objęta ochroną konserwatorską. Wycinka ograniczona jest również w okresie lęgowym ptaków, od 1 marca do 15 października, oraz na terenach będących obszarami rozrodu, wychowu młodych, żerowania czy odpoczynku gatunków chronionych. Każdy, kto ma działkę w parku krajobrazowym bądź na obszarze chronionego krajobrazu, musi wiedzieć, że nie wolno mu usuwać drzew, na których bądź przy których znajdują się nory, legowiska, gniazda, miejsca rozrodu czy inne schronienia dziko żyjących zwierząt. Bezwzględnie dotyczy to drzew i krzewów stanowiących zadrzewienia przydrożne, śródpolne i nadwodne. Nawet na terenach niebędących obszarami chronionymi, podczas wycinki drzew i krzewów, nie można niszczyć ostoi lub zwyczajnych miejsc przebywania gatunków chronionych – wszystkich  płazów i gadów oraz większości gatunków ptaków.

Poniżej prezentujemy mapę z zaznaczonym na pomarańczowo Warszawskim Obszarem Krajobrazu Chronionego”. Polecamy również mapę na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst