Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

"Nakręć film o dobrych praktykach RPO WM 2007-2013"

Samorząd

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pt: „NAKRĘĆ FILM O DOBRYCH PRAKTYKACH RPO WM 2007-2013”.

Regulamin konkursu

I CEL KONKURSU
1.1. popularyzowanie wiedzy o efektach realizowanych projektów z RPO WM 2007-2013 i wiedzy nt. Unii Europejskiej;
1.2. promocja działań w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych na Mazowszu;
1.3. promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i Samorządu Województwa.

II ORGANIZATOR KONKURSU
2.1. TAXPRESS s.c. na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych MJWPU)

III TEMATYKA
3.1. Dobre Praktyki wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).
3.2. zmiany w mojej okolicy dzięki projektom RPO WM 2007-2013.
3.3. zakończone lub realizowane projekty w ramach RPO WM 2007-2013.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą
rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Wzór zgody do pobrania na stronie MJWPU pod ogłoszeniem o konkursie.
4.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora – TAXPRESS s.c. oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
4.3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4.4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

V ZASADY KONKURSU
5.1. Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać amatorski film do 10 minut (max 2 GB) o Dobrych Praktykach wykorzystania środków z RPO WM 2007-2013, a następnie przesłać go mailem na adres punkt_kontaktowy@mazowia.eu bądź przesyłką pocztową na płycie DVD lub CD na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa,
5.2. Organizator może nie dopuścić do konkursu filmów w przypadku: złej jakości nagrania, treści niezgodnej z tematyką konkursu.
5.3. Do przesyłki należy dołączyć tytuł filmu oraz dane autora, imię i nazwisko, adres do korespondencji – może być adres e-mail oraz numer telefonu.
5.4. Każdy uczestnik może zamieścić dowolną liczbę filmów.
5.5. Autor zgadza się na przeniesienie praw autorskich na rzecz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac w celach informacyjno-promocyjnych.
5.7. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 listopada 2011r.

VI OCENA I NAGRODY
6.1. Prace oceniane będą przez jury w składzie określonym przez Organizatora.
6.2. Konkurs oraz jego wyniki zostaną ogłoszone w Biuletynie „Fundusze Europejskie dla rozwoju Mazowsza” oraz stronie internetowej www.mazowia.eu
6.3. Nagrody:
• I miejsce – aparat fotograficzny cyfrowy lustrzanka
• II miejsce – laptop
• III miejsce – aparat fotograficzny cyfrowy kompaktowy
• 5 wyróżnień – tablety elektroniczne
Łączna wartość nagród w konkursie to 10 000 zł
6.4. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 1 grudnia 2011 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Fundatorem nagród jest firma Taxpress s.c., wykonawca biuletynu „Fundusze Europejskie dla rozwoju Mazowsza”. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), przed wydaniem Nagrody Taxpress s.c. poniesie koszt zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagród w wysokości 10% wartości.

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Taxpress s.c., 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80 w formie pisemnej listem poleconym wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst