Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Projekt "Kierunek – Własna Firma II"

Samorząd

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie rozpoczął realizację Projektu „Kierunek – Własna Firma II” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

KIERUNEK – WŁASNA FIRMA II
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie rozpoczął realizację Projektu
„Kierunek – Własna Firma II” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które: zamieszkują na terenie woj. mazowieckiego w subregionie warszawskim,
tj. w powiatach: garwolińskim, grodziskim, grójeckim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, pułtuskim, sochaczewskim, wyszkowskim, węgrowskim, wołomińskim, żyrardowskim, warszawskim zachodnim,
nie posiadają i nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej lub działalności prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu, planują zarejestrować działalność gospodarczą na terenie jednego z ww.powiatów
i spełniają jeden lub kilka z poniższych warunków:
• mają poniżej 25 lat,
• mają powyżej 45 lat,
• zamieszkują tereny wiejskie,
• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Uczestnicy Projektu otrzymują:
• podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze,
• wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji,
• wsparcie finansowe w postaci środków na rozwój przedsiębiorczości w wysokości
do 40 000 PLN,
• wsparcie pomostowe w wysokości do 1 200 PLN miesięcznie wypłacane przez okres
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Uczestnik/Uczestniczka Projektu, który/a otrzyma środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany/a jest prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy.

Regulamin Rekrutacji wraz z Dokumentami Rekrutacyjnymi jest dostępny od dnia 7 października 2011 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.wup.mazowsze.pl oraz
w Biurze Projektu: ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa, pokój nr 408.

Uwaga! Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Ciołka 10A w pok. 408 – piętro IV w terminie
od dnia 24 października 2011 r. do dnia 4 listopada 2011 r. w godz. 8.00 – 15.00.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zastrzega sobie możliwość wstrzymania przyjmowania Dokumentów Rekrutacyjnych w trakcie trwania rekrutacji, jeżeli ilość złożonych Formularzy Rekrutacyjnych przekroczy 200 sztuk. Skrócenie terminu przyjmowania Dokumentów Rekrutacyjnych poprzedzi informacja o zamknięciu rekrutacji umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Termin zakończenia rekrutacji będzie ustalony na kolejny dzień do godz. 15.00 od dnia ukazania się informacji
o skróceniu terminu rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu pod nr telefonów:(22) 532 22 57; (22) 532 22 58

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst