Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Konkurs

Samorząd

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet I
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.5
Rozwój przedsiębiorczości
dotyczy projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie prowadzące działalność gospodarczą.

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.
Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.5/1/2010,
przeznaczona jest kwota
16 000 000 EURO*
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013” (Uszczegółowienie RPO WM), dostępnym na stronach internetowych www.mazowia.eu i www.mazovia.pl
Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 30 czerwca 2010 r. do 14 lipca 2010 r.
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie
Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 14 lipca 2010 r. o godz. 16.00
Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.mazowia.eu. O dofinansowanie projektów ubiegać mogą się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu.
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz Regulamin konkursu są dostępne w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w MJWPU, w Punkcie kontaktowym, infolinia: 0 801 101 101
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

UWAGA: Wychodząc naprzeciw Beneficjentom Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzją z dnia 29.06.2010r. zniósł ograniczenie dla udziału w konkursie projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalnośd gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy. O dofinansowanie mogą ubiegad się mikro, małe i średnie prowadzące działalnośd gospodarczą.
*Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst