Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pruszkowie

Samorząd

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pruszkowie radzi:

– Czy reklamując wadliwy towar trzeba korzystać z gwarancji?

– Kupując towar, Konsument otrzymuje dokument gwarancyjny uprawniający go do żądania usunięcia wady towaru przez gwaranta. Najczęściej gwarancje towarzyszą artykułom gospodarstwa domowego, narzędziom, sprzętom zaawansowanym technologicznie. Konsument, który reklamuje wadliwą (niezgodną z umową) rzecz, powinien zastanowić się nad drogą reklamacyjną, jaką chce wybrać. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie musi korzystać z drogi gwarancyjnej, tylko korzystając z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.), zareklamować towar u sprzedawcy. Treść ustawy dostępna jest na stronie internetowej rzecznika (www.powiat.pruszkow.pl odnośnik Powiatowy Rzecznik Konsumentów). Należy pamiętać, że ustawa ta dotyczy tylko Konsumentów, czyli nie stosuje się do osób, które nabyły towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Decyzja o wyborze drogi reklamacyjnej powinna być decyzją świadomą, opartą o znajomość zapisów warunków gwarancji danego towaru oraz ustawy konsumenckiej. Należy zdawać sobie sprawę z podstawowych różnic pomiędzy tymi instytucjami.

Reklamując towar z gwarancji podmiotem odpowiedzialnym za usunięcie wady jest gwarant (najczęściej producent towaru). Nawet jeśli reklamację z gwarancji składa się u sprzedawcy, to sprzedawca jest tylko pośrednikiem pomiędzy Konsumentem a gwarantem, nie zaś podmiotem odpowiedzialnym za realizację reklamacji. Składając reklamację z ustawy konsumenckiej podmiotem odpowiedzialnym za usunięcie wady jest zawsze sprzedawca. Reklamującego nie interesuje wtedy, jakie są relacje pomiędzy sprzedawcą, a producentem – to sprzedawca usuwa wadę i odpowiada przed Konsumentem.

Korzystając z gwarancji Konsument zgadza się z zapisami warunków gwarancji. Dlatego niezbędne jest dokładne ich przeanalizowanie, na jaki okres gwarancja została wydana, w jakim terminie gwarant zobowiązuje się usunąć wadę oraz w jaki sposób to zrobi. Czy zobowiązuje się rzecz naprawić, czy wymienić, czy przewiduje obniżenie ceny – upust, czy w razie niemożności usunięcia wady, gwarant zobowiązuje się oddać cenę towaru. Czy jego zobowiązanie ogranicza się tylko do ciągłej naprawy stale psującego się towaru. Jeśli Konsument skorzysta z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej jego uprawnienia oraz obowiązki sprzedawcy określone są w ustawie, czyli są niezależne od danej marki towaru. Każdy towar niezależnie od tego, czy wydana na niego została gwarancja umowna, czy nie, (wykluczając zakup gazu, energii elektrycznej, wody i żywności), można reklamować na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 2002 r. Konsument, może żądać naprawy towaru lub wymiany na towar wolny od wad. Gdy jednak nie jest to możliwe z przyczyn określonych w ustawie, może domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy i zażądać zwrotu kwoty, jaką za towar zapłacił (ale tylko wtedy, gdy wada nie jest istotna). Reklamując towar niezgodny z umową powołując się na ustawę sprzedawca zawsze jest zobowiązany odpowiedzieć na żądanie Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli tego nie zrobi, uważa się, że reklamację uznał za uzasadnioną. Ochrona z ustawy trwa dwa lata od wydania towaru kupującemu. Jeśli sprzedawca nie uwzględnił reklamacji, należy skorzystać z pomocy rzeczoznawcy, który oceni towar pod względem jego ewentualnej wadliwości (lista rzeczoznawców znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej www.wiih.prv.pl).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst