Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego z okazji 20-lecia Samorządu Terytorialnego

Samorząd

Z okazji 20 rocznicy powstania Samorządu Terytorialnego w Polsce w dniu 26 maja 2010 zwołana została XXXVI Uroczysta Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Sala konferencyjna nowego budynku Starostwa Powiatowego z trudem mieściła ponad dwustuosobowe grono zaproszonych gości: samorządowców, radnych obecnej i czterech poprzednich kadencji, wójtów, burmistrzów i przewodniczących Rad Gmin Powiatu Pruszkowskiego, prezydenta Pruszkowa, kierownictwo jednostek i instytucji samorządowych, straży powiatowych, pracowników Starostwa.

Jubileuszowa Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego miała niezwykle podniosły i uroczysty charakter. Po wprowadzeniu Sztandaru Powiatu Pruszkowskiego i odśpiewaniu hymnu państwowego, gości przywitali Przewodniczący Rady Tomasz Osiński i Starosta Pruszkowski Elżbieta Smolińska. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi położonemu na terenie Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na usunięcie skutków powodzi. Środki (w wysokości 200 tys. zł) pochodzą z oszczędności budżetowych.

Najważniejsza uchwała przyjęta na tym posiedzeniu rady dotyczyła inicjatywy ustanowienia medalu okolicznościowego „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego”, który przyznawany będzie szczególne zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Podjęcie jej poprzedziło przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uczczenia XX-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. W uzasadnieniu do uchwały zawarte są słowa podziękowania władzom gmin i miast Powiatu Pruszkowskiego „którzy swoim zaangażowaniem doprowadzili do tego, ze dziś Małe Ojczyzny SA stabilną podstawą demokracji i cieszą się ogromnym zaufaniem społeczności lokalnej.”

Uroczystą sesję zakończyło wręczenie okolicznościowych tablic pamiątkowych „Samorządowiec dwudziestolecia 1990- 2010”. Uhonorowano nimi trójkę radnych, którzy pracują w samorządach od momentu ich powstania. W powiecie pruszkowskim są to: Hanna Kuran – obecnie radna i członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Tadeusz Chruściak – radny Michałowic i Józef Moczuło – radny miasta Pruszkowa. Wśród osób wyróżnionych pamiątkowymi tablicami znaleźli się również burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad a także zasłużeni, wieloletni pracownicy Starostwa Powiatu Pruszkowskiego: Alicja Szpigiel i Zygmunt Męcina.

Jubileuszowa sesja była znakomitą okazją do dokonania oficjalnego, uroczystego otwarcia nowego budynku Starostwa Powiatowego

20 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce

W maju bieżącego roku mija 20 lat od powstania samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny jako forma organizacyjna kierowania i zarządzania sprawami publicznymi reaktywowany został w 1990 roku. Podstawą działania samorządu określonego jako wspólnota mieszkańców były ustawy Sejmu z marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, ordynacja wyborcza do rad gmin.

Koniec monopolu państwa
Zadania i kompetencje samorządu określone zostały w ustawach szczegółowych w maju tego samego roku i określały ich podział pomiędzy organami gminy a administracją rządową. Powołany samorząd rozpoczął funkcjonowanie jako jednoszczeblowy organizm w oparciu o system podziału kraju na gminy, które otrzymały osobowość prawną i władzę stanowiącą w postaci rad gmin oraz władzę wykonawczą: wójt, burmistrz i prezydent miasta. Wyposażenie gmin we własny odrębny majątek doprowadziło do załamania monopolu państwa na świadczenie usług publicznych.

B>Bliżej obywatela
Pierwsze wybory odbyły się dokładnie 20 lat temu, 27 maja 1990 roku. W ich wyniku wyłonionych zostało ponad 2 tys. rad gmin. Powstanie samorządów wyzwoliło wielką aktywność, przedsiębiorczość i niezwykłą energię obywateli. Związani miejscem zamieszkania z terenem gminy zdecydowanie lepiej znali potrzeby i oczekiwania wspólnoty, którą reprezentowali. Dawało to szansę na lepsze wykorzystanie środków publicznych i bardziej racjonalne i efektywne gospodarowanie finansami.

Możliwości rozwoju
Dążenie do rozszerzania kompetencji samorządu terytorialnego zaowocowało uchwaleniem przez Sejm w czerwcu 1998 roku ustaw o samorządzie powiatowym i wojewódzkim. Pojawiły się dwie nowe, niezależne struktury organizacyjne samorządu terytorialnego: powiaty i województwa. Dodatkowym czynnikiem stymulującym rozwój efektywnego zarządzania i innowacyjności w realizacji zadań publicznych było umożliwienie powoływania ponadlokalnych związków komunalnych i współpracy międzynarodowej na szczeblu regionów.

Największym sukcesem 20 lat działania samorządu terytorialnego są zmiany jakie dokonały się w świadomości obywateli, mieszkańców poszczególnych wspólnot i regionów. Mimo wielu problemów i niedoskonałości w budowaniu struktur i form działalności nie ulega wątpliwości, że jego działanie stworzyło nową jakość w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i budowie demokracji na poziomie lokalnym.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst