Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego jako zarządca drogi al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie informuje, że obecny projekt przebudowy drogi wraz z organizacją ruchu został wykonany przez Gminę Michałowice. Wcześniejszy, przygotowany przez Powiat Pruszkowski i uzgodniony z poprzednim wójtem, został zakwestionowany przez obecnego wójta Gminy Michałowice, Zarząd Osiedla Komorów, Aurelię Zalewską Radną Gminy Michałowice i Przemysława Bryksę Radnego Powiatu Pruszkowskiego, którzy legitymowali się wolą mieszkańców Komorowa.

Gmina Michałowice zobowiązała się do przeprowadzenia z mieszkańcami, we własnym zakresie, wszystkich ustaleń dotyczących lokalizacji przejść dla pieszych, organizacji ruchu, doboru materiałów do budowy chodników, sfinansowania zmian w projekcie oraz współfinansowania realizacji inwestycji.Warto podkreślić, że Zarząd wcześniej negatywnie zaopiniował projekt dot. przebudowy drogi przygotowany przez Gminę w części dotyczącej wyniesienia skrzyżowania al. M. Dąbrowskiej i ul. Berylowej oraz informował Gminę, że droga ta nie jest drogą osiedlową, lecz drogą zbiorczą i bardzo ważną dla układu komunikacyjnego powiatu oraz że wszystkie zmiany wprowadzone do projektu przez Gminę, mogą mieć negatywne oddziaływania. Ponadto Zarząd Powiatu Pruszkowskiego informuje, że nowe przejście dla pieszych na ul. Kolejowej (wychodzące na słup ze stacją transformatorową) znajduje się na drodze gminnej, której zarządcą jest Gmina Michałowice i jej obowiązkiem jest przeniesienie go w inne miejsce.

Reasumując, przebudowa al. Marii Dąbrowskiej w zakresie przebudowy chodników, poboczy i wyniesionych skrzyżowań oraz budowa przejścia na ul. Kolejowej zostały zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Gminę Michałowice, która konsultowała wprowadzone zmiany z mieszkańcami i radnymi z tego terenu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst