Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017 zatwierdzony

Samorząd

Na wrześniowej Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego zatwierdzony został Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017.

Program opracowany jest przez przedstawicieli kluczowych instytucji i organizacji zajmujących się powyższą tematyką.
Prace nad opracowaniem Programu trwały od stycznia 2011 roku i obejmowały diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałania w Powiecie Pruszkowskim Zaprojektowano i przeprowadzono badanie społeczne. W jego ramach uzyskano dane zarówno ilościowe, jak i jakościowe.

Przeprowadzone badanie pozwoliło na opis skali zjawiska przemocy, zasobów instytucjonalnych, stanu realizacji zadań związanych z omawianym problemem oraz praktyk pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, a także analizę SWOT przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powiatowy Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany uchwałą Zarządu Powiatu Pruszkowskiego opracował Harmonogram Działań na lata 2012-2017.

Przygotowany dokument zakłada podejmowanie szeregu działań ukierunkowanych na ochronę osób stosujących przemoc i korygowanie agresywnych zachowań i postaw. Nakłada on zadania na poszczególne instytucje i organizacje zaangażowane w jego realizację. Wszelkie dotychczas wykorzystywane narzędzia takie jak różne formy wsparcia (zapewnienie schronienia, pomoc psychologiczna, medyczna, socjalna, działania korekcyjno-edukacyjne, diagnoza dzieci i młodzieży, konsultacje wychowawcze, działania opiekuńcze, socjoterapeutyczne), realizacja programów profilaktycznych (kursów samoobrony, warsztatów psychoedukacyjnych), prowadzenie kampanii informacyjnych, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów instruktażowych i edukacyjnych, prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów, oraz regularna wzajemna wymiana doświadczeń zostaną zintegrowane w spójny, ponadresortowy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opracowany i zatwierdzony przez radnych Program jest dokumentem strategicznych działań na lata 2012-2017. Cel główny Programu ujęty jest w sześciu celach operacyjnych:

1. Efektywna współpraca instytucji, służb i organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar na terenie powiatu pruszkowskiego.
2. Spójny system przeciwdziałania przemocy w powiecie pruszkowskim
3. Wysoka jakość i skuteczność pomocy udzielanej dorosłym i małoletnim osobom doznającym przemocy oraz działań na rzecz osób stosujących przemoc
4. Wysoka jakość usług medycznych świadczonych na rzecz osób dotkniętych problemem przemocy
5. Formy pomocy i wsparcia kierowane do rodzin
6. Ponadresortowy system informacji na temat przemocy w rodzinie, działań profilaktycznych podejmowanych na rzecz osób doświadczających przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy.

Realizację poszczególnych celów rozpisanych na konkretne zadania określono w Harmonogramie Działań Programu, którym będzie zarządzać Zespół ds. Wdrażania Programu, powstały w wyniku przekształcenia Powiatowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół, który opracował program będzie czuwał nad planowaną realizacją zadań wyznaczonych na dany rok.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst