Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Samorząd

OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 września 2012 r. dokonano wyboru oferty, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:
„Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego o charakterze koedukacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat do 18 lat oraz w przypadku kontynuowania nauki do lat 25, z planowaną liczbą miejsc do 14-ga dzieci z możliwością rozszerzenia do 30-ga dzieci”
Złożono jedną ofertę, która spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone w Uchwale Nr 109/2062/2012 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku.Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego o charakterze koedukacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat do 18 lat oraz w przypadku kontynuowania nauki do lat 25, z planowaną liczbą miejsc do 14-ga dzieci z możliwością rozszerzenia do 30-ga dzieci” będzie realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej 3/9.

Wysokość przyznanych środków publicznych przez Powiat Pruszkowski na ww. zadanie wynosi 1 840 337,60 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst