Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Aktywny Samorząd

Samorząd

Powiat Pruszkowski przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”.

Powiat Pruszkowski zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę w sprawie realizacji programu w 2012 roku, w ramach którego osoby niepełnosprawne będą mogły uzyskać dofinansowanie do:

– zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;

– zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;

– zakupu urządzeń lektorskich;

– zakupu urządzeń brajlowskich;

– zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

– utrzymania sprawności technicznej wózka inwalidzkiego;

– utrzymania aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski są przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, II piętro, wejście „C” do dnia 30 września 2012 roku.

Dokumenty do pobrania w załączeniu:

Zasady składania, rozpatrywania, realizowania oraz rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Wzory wniosków i załączniki do wniosków:

OBSZAR A – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu

OBSZAR B1 – B4 – zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

OBSZAR C – zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

OBSZAR D – utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego

OBSZAR F – utrzymanie aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 2a – zaświadczenie lekarskie – OBSZARY B1, C
Załącznik nr 2b – zaświadzczenie lekarskie – OBSZARY B1-B3
załącznik nr 3 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

wniosek O – wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego
wniosek P – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst