XVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 28 sierpnia 2012 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Informacja Nr 15/2012 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 31 maja do 25 lipca 2012 roku. /BR-240/12/
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego. /BR-241/12/
7. Podjecie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego. /BR-242/12/
8. Podjecie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012. /BR-243/12/
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016. /BR-244/12/
10. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Pruszkowskiego dotyczącego niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w roku 2013. /BR-245/12/
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za 2011 r. /BR-246/12/
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/11/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku. /BR-247/12/
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czubinie. /BR-248/12/
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 60 w obrębie 18 miasta Brwinowa./BR-249/12/
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/37 w obrębie Parzniew, gm. Brwinów. /BR-250/12/
16. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego modernizacji i rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. /BR-251/12/
17. Podjecie uchwały w sprawie przekazania skarg Pani Henryki Jasińskiej do Komisji Rewizyjnej. /BR-252/12/
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Panów Rizvana Gatsaeva i Ismaila Yunusova do Komisji Rewizyjnej. /BR-253/12/
19. Podjecie uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Karola Łepeckiego Staroście Pruszkowskiemu. /BR-254/12/
20. Podjecie uchwały w sprawie przekazania skargi Nadarzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Staroście Pruszkowskiemu. /BR-255/12/
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content