Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wszyscy Radni za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

19 czerwca odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, której głównym tematem było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2011 r.

Na początku sesji nastąpiło wręczenie nagród laureatom eliminacji powiatowych XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.

Następnie Piotr Nogaj Skarbnik Powiatu Pruszkowskiego w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok. Z którego wynikało, że dochody budżetu powiatu wyniosły 118 990 225,58 zł i zostały wykonane w 102,71% planu i wzrosły o 4% w stosunku do roku 2010, natomiast wydatki wykonano 96,44% czyli w kwocie 120 832 112,94 zł i były niższe o ok. 5% od wydatków poniesionych w roku 2010. Ubiegłoroczny budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 841 887,36. Dodać należy, że w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu. Następnie Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdanie z realizacji budżetu.

Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu. W tym kontekście istotne znaczenie miała ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną. Na sesji Lechosław Dowgwiłłowicz-Nowicki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Radnych Powiatu Pruszkowskiego, że zdaniem Komisji, wykonanie budżetu Powiatu za rok 2011 realizowane było zgodnie z prawem i stanowiło podstawę do sformułowania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który został również pozytywnie zaopiniowany przez RIO, Radni zdecydowanie i jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2011 rok.

Starosta Elżbieta Smolińska dziękując za jednomyślne głosowanie podkreśliła zaangażowanie wszystkich członków Zarządu Powiatu oraz w sposób szczególny podziękowała wszystkim pracownikom Starostwa za wspaniałą i pełną poświęcenia pracę.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst