Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wizyta grupy ekspertów z GRETA w Ośrodku Wsparcia w Piastowie

Samorząd

W związku z zaplanowaną przez Radę Europy oceną wdrożenia przez Polskę przepisów konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, 25 kwietnia w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie odbyło się spotkanie Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego, Hanny Kuran Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Katarzyny Wiśniewskiej Dyrektora Ośrodka Wsparcia w Piastowie z Hanne Sophie Grave, Janem van Dijk – członkami grupy ekspertów z GRETA*. W spotkaniu uczestniczyła również Petya Nestorowa członek Rady Europy, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz pracownicy Ośrodka Zespołu Wsparcia w Piastowie.

Wybór tego ośrodka nie był przypadkowy. Eksperci GRETA zostali skierowani do ośrodka, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jako placówki posiadającej dobre doświadczenia w zakresie wsparcia i pomocy ofiarom handlu ludźmi. Podczas spotkania Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski zaprezentowała kierunki i zakres działań prowadzonych w Ośrodku Wsparcia w Piastowie, na koniec dodała „jestem dumna, że udało się nam, stworzyć takie miejsce, gdzie każdy, kto ulega przemocy, może otrzymać pomoc i wsparcie w tym ofiary handlu ludźmi. Państwa wizyta jest potwierdzeniem, że nasz ośrodek, jest jednym z najlepszych w kraju.”

Następnie Katarzyna Wiśniewska Dyrektor ZOW poprowadziła multimedialną prezentację, w której zostały przedstawione doświadczenia i sukcesy pracowników ośrodka w pracy z ofiarami handlu ludźmi.

Katarzyna Wiśniewska podkreślała w swoich wypowiedziach, że praca z ofiarami handlu ludźmi jest bardzo zbliżona do pracy z osobami doznającymi przemocy. Mówiła, że ofiary handlu ludźmi niechętnie dopuszczają do siebie fakt, że są ofiarami przestępstwa, zwłaszcza, jeżeli sprawcami są bliscy, czy znajomi ofiary. Zdarza się, że brakuje im wiedzy i świadomości prawnej, co opóźnia zgłoszenie się po pomoc. Osoby te często doznają trudności w różnych obszarach funkcjonowania, m.in. charakteryzują ich:

– problemy emocjonalne wynikające z wcześniejszych doświadczeń lub będących bezpośrednimi skutkami przestępstwa,

– trudności w usamodzielnieniu się oraz brak wiary we własne możliwości,

– izolacja społeczna,

– w przypadku ofiar handlu ludźmi – cudzoziemców, dodatkowym czynnikiem utrudniającym pomoc, są różnice kulturowe i językowe oraz wynikające z nich poczucie wyobcowania.

W trakcie dyskusji Goście byli zainteresowani także współpracą z innymi organizacjami i ośrodkami prowadzącymi podobną działalność, jak również konkretnymi historiami osób, które zostały objęte pomocą.

· GRETA The Group of Experts on Trafficking in Human Beings; organ Rady Europy. Grupa zajmuje się zwalczaniem handlu ludźmi, opracowuje raporty i formułuje zalecenia dla wszystkich członków Unii Europejskiej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst