Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Samorząd

Weszły w życie nowe przepisy w sprawie wykonywania przez cudzoziemców pracy bez zezwolenia, ale na podstawie oświadczenia pracodawcy.

28 lipca 2011r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania przez niego zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919). Uproszczone zasady dotyczą pracy tymczasowej, do sześciu miesięcy.

Zgodnie z nowymi przepisami obywatele Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Zatrudnienie może odbywać się w ciągu kolejnych 12 miesięcy, licząc od pierwszego wjazdu do Polski. Nie ma znaczenia liczba podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, jeżeli tylko przed jej podjęciem właściwy dla miejsca stałego pobytu lub siedziby pracodawcy Urząd Pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi.

Nowe rozporządzenie zaktualizowało również wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy oraz pouczenie dla składającego oświadczenie w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Działania pracodawców nie mogą prowadzić do nadużywania procedury ułatwiającej uzyskanie wizy przez cudzoziemców zamierzających wjechać do Polski w celu innym niż podjęcie zatrudnienia u pracodawcy, dlatego podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi obowiązany jest do zawarcia umowy w formie pisemnej i dokonania zgłoszenia w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy do ZUS oraz comiesięcznego odprowadzania należnych z tytułu zatrudnienia składek.

Ponadto w nowym przepisie określono dodatkowe informacje dotyczące pracy cudzoziemca, które powinny zostać umieszczone w oświadczeniu: nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę. Należy także złożyć oświadczenie o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemca.

Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca (w polskiej placówce dyplomatyczno – konsularnej w kraju jego stałego pobytu) wizy pobytowej w celu wykonywania pracy. Przepisy określające inne przypadki, w których nie jest wymagane zezwolenie na pracę, pozostały w większości bez zmian. Wydanie nowego rozporządzenia było konieczne z uwagi na to, że poprzednie regulujące tę kwestię, straciło ważność z końcem lipca. Wprowadzone zmiany mają charakter uściślający i porządkujący.

Bliższe informacje na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 wejście C, pok. 130, po numerami telefonów: (22) 29 10 606 i (22) 29 10 607 oraz na stronie internetowej www.puppruszkow.go3.pl .

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst