Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Praktyczne porady Geologa Powiatowego

Samorząd

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ujęcia wód podziemnych (studni):

Kiedy na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni) powinien zostać sporządzony projekt prac geologicznych?

Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych należy sporządzić
w przypadku, gdy spełniony jest chociaż jeden z warunków:
– planowana głębokość ujęcia wód podziemnych (studni) przekracza 30 m,
– planowany pobór wód podziemnych ze studni będzie większy niż 5 m3 na dobę,
– planowane ujęcie wód podziemnych (studnia) wykorzystywane będzie
do nawadniania gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni,
– planowane ujęcie wód podziemnych (studnia) wykorzystywane będzie
na potrzeby działalności gospodarczej.

Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu trzeba przedstawić w dokumentacji hydrogeologicznej, ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych.

Kiedy można wykonać ujęcie wód podziemnych (studnię) bez projektu prac geologicznych?

Na wykonanie ujęcia wód podziemnych studni do głębokości 30 m na potrzeby zwykłego korzystania z wód nie sporządza się projektu prac geologicznych.
Przez zwykłe korzystanie z wód rozumiane jest zaspokojenie potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego. Jednocześnie zwykłego korzystania z wód nie stanowi:
– nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni;
– pobór wody podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę;
– korzystanie z wód podziemnych na potrzeby działalności gospodarczej.

Kto może sporządzić projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni) i dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych?
Projekt prac geologicznych i dokumentację hydrogeologiczną, ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, sporządza geolog (hydrogeolog), posiadający uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V.
Lista osób posiadających uprawnienia geologiczne poszczególnych kategorii znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/uprawnienia_geologiczne

Kto zatwierdza projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni)?
Projekt prac geologicznych zatwierdza Starosta, jeżeli przewidywana wydajność ujęcia wód podziemnych wynosi do 50 m3/h lub Marszałek Województwa, jeżeli przewidywana wydajność ujęcia wód podziemnych przekracza 50 m3/h.

Gdzie należy szukać informacji geologicznej na temat istniejącego ujęcia wód podziemnych (studni)?
– Państwowy Instytut Geologiczny ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (22) 459-20-00 (CAG – Centralne Archiwum Geologiczne; Bank HYDRO);
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, tel. (22) 597-90-99 (Archiwum Geologiczne);
– Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ul. Drzymały 30, tel. (22) 738-14-79 (Archiwum Geologiczne).

Na pytania odpowiadała Pani Kamila Sikorska Geolog Powiatowy
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, I piętro pok. 103, tel. (22) 738-14-79.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst