Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat przekazał ponad 200 tys. zł dla spółek wodnych

Samorząd

W dniu 13 lipca 2011 r. Zarząd podjął uchwały w sprawie przyznania spółkom wodnym dotacji, ze środków budżetu powiatu w łącznej kwocie 210 tys. zł, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji.

Uchwały te mają szczególne znaczenie w dziedzinie gospodarowania wodami i urządzeniami wodnymi na terenie naszego powiatu. Od dłuższego czasu Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zwraca szczególną uwagę na zagadnienia związane z podtopieniami lokalnymi na naszym terenie.

W kwietniu ubiegłego roku Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski zorganizowała spotkanie poświęcone problemom gospodarki wodnej. Spotkanie to zainicjowało szereg działań zmierzających do rozwiązania problemu występowania licznych podtopień lokalnych. Były one wtedy szczególnie widoczne, z uwagi na długą zimę i wyjątkowo obfite opady śniegu, którego szybkie topnienie powodowało, że systemy melioracyjne, służące odprowadzaniu nadmiaru wód na terenach rolniczych nie były w stanie poradzić sobie z jej ilością.

W konferencji wzięli udział specjaliści z zakresu zagadnień związanych z gospodarką wodną i jej wpływem na kształtowanie środowiska naturalnego, na czele z głównym ekspertem prof. dr hab. Józefem Mosiejem, Markiem Pokorskim, Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych, Włodzimierzem Garczyńskim Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz licznie zgromadzeni samorządowcy, przedstawiciele spółek wodnych, przedsiębiorcy i indywidualni rolnicy, prowadzący swoje gospodarstwa na terenie naszego powiatu. Spotkanie nie rozwiązało wszystkich problemów podtopień, ale z pewnością rozwiało wiele wątpliwości i przyczyniło się do lepszego zrozumienia istoty problemu.

Zarząd, konsekwentnie dążąc do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki wodnej na terenie naszego Powiatu, w październiku 2010 r., przedstawił Radzie Powiatu Pruszkowskiego, uchwałę dotyczącą trybu i zasad przyznawania spółkom wodnym dotacji ze środków budżetowych powiatu. Rada podjęła ją jednomyślnie. Zmiana przepisów, w szczególności ustawy Prawo Wodne, spowodowała konieczność uchylenia tej uchwały i przyjęcie nowej, co miało miejsce w kwietniu 2011 r.

W dniu 16 czerwca br., po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, weszła w życie uchwała w sprawie przyznawania spółkom wodnym dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego.
W lipcu tego roku Zarząd podjął uchwałę przyznającą dotacje, na łączną kwotę 210 tys. zł, trzem spółką wodnym działającym na terenie Powiatu, tj., Spółce Wodnej „Brwinów”, Gminnej Spółce Wodno-Melioracyjnej „Nadarzyn” oraz Gminnej Spółce Wodnej „Raszyn”.

Spółki wodne to organizacje non – profit. Ich działalność skupia się na szeroko pojętym gospodarowaniu wodami, w tym na wykonywaniu, utrzymywaniu oraz eksploatacji urządzeń wodnych, które służą zaspokajaniu szeroko pojętych potrzeb społecznych. Właściwe zarządzanie tymi urządzeniami jest bardzo istotne, ponieważ zapobiega zalewaniu pól i posesji. Ulewne opady deszczu i śniegu oraz roztopy w naszym Powiecie, wielokrotnie zagrażały mieniu mieszkańców Powiatu. Wykonywanie i utrzymywanie urządzeń wodnych należy do właścicieli gruntów, na których się one znajdują. Natomiast, jeśli na danym terenie funkcjonuje spółka wodna, wtedy to ona przejmuje te obowiązki za zrzeszonych w niej właścicieli.
Spółki te borykają się z problemami finansowymi, ponieważ składki członkowskie nie wystarczają na konieczne inwestycje. Jednostki samorządu terytorialnego bardzo często wspierają je w ich działalności.

Reasumując, dotacje, jakie Zarząd Powiatu przyznał poszczególnym spółkom, służyć będą mieszkańcom Powiatu Pruszkowskiego – ochronie ich mienia i zapewnieniu komfortu w tych obszarach życia, gdzie istotne znaczenie ma istnienie oraz funkcjonowanie urządzeń wodnych, prawidłowe utrzymanie wód oraz realizowanie inwestycji sprzyjających szeroko pojętemu gospodarowaniu wodami.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst