Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

Wszyscy Radni Powiatu Pruszkowskiego za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

21 czerwca 2011 roku o godz. 16.30 rozpoczęła się VIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, której wiodącym tematem było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2010 r.

Ostateczna decyzja w tej sprawie poprzedzona została podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2011 rok, które to 26 kwietnia 2011 zostało zaopiniowane pozytywnie Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

W uzasadnieniu do podjętej uchwały RIO wskazała, że przedłożone przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dokumenty spełniają przyjęte kryteria analizy i oceny oraz że są dobrym źródłem informacji o wykonaniu budżetu Powiatu za 2010 rok. W opinii niezależnego biegłego rewidenta przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu na dzień 31.12 2010.

Ponadto biegły rewident stwierdził, że sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z określonymi w ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, a także jest zgodne, z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Powiatu Pruszkowskiego.
Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należała do Rady Powiatu. W tym kontekście istotne znaczenie miała ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną podczas kontroli przeprowadzonej w okresie od 12 kwietnia do 9 czerwca 2011 r. Pan Lechosław Dowgwiłłowicz-Nowicki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Radnych Powiatu Pruszkowskiego, że zdaniem Komisji, po przeprowadzonej kontroli, budżet Powiatu za 2010 realizowany był zgodnie z prawem, co stanowi podstawę do sformułowania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Rada Powiatu Pruszkowskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/67/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2010 r. Uchwała nr VIII/68/11Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego została również podjęta jednogłośnie „za” przez wszystkich obecnych na Sesji Radnych.

Dziękując za tak jednomyślne głosowanie, Starosta Elżbieta Smolińska podkreśliła zaangażowanie, w osiągnięcie tego dobrego i dobrze ocenionego wyniku, wszystkich byłych i obecnych członków Zarządu Powiatu oraz pracowników Starostwa.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst