Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wszyscy Radni Powiatu Pruszkowskiego za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

21 czerwca 2011 roku o godz. 16.30 rozpoczęła się VIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, której wiodącym tematem było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2010 r.

Ostateczna decyzja w tej sprawie poprzedzona została podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2011 rok, które to 26 kwietnia 2011 zostało zaopiniowane pozytywnie Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

W uzasadnieniu do podjętej uchwały RIO wskazała, że przedłożone przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dokumenty spełniają przyjęte kryteria analizy i oceny oraz że są dobrym źródłem informacji o wykonaniu budżetu Powiatu za 2010 rok. W opinii niezależnego biegłego rewidenta przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu na dzień 31.12 2010.

Ponadto biegły rewident stwierdził, że sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z określonymi w ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, a także jest zgodne, z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Powiatu Pruszkowskiego.
Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należała do Rady Powiatu. W tym kontekście istotne znaczenie miała ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną podczas kontroli przeprowadzonej w okresie od 12 kwietnia do 9 czerwca 2011 r. Pan Lechosław Dowgwiłłowicz-Nowicki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Radnych Powiatu Pruszkowskiego, że zdaniem Komisji, po przeprowadzonej kontroli, budżet Powiatu za 2010 realizowany był zgodnie z prawem, co stanowi podstawę do sformułowania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Rada Powiatu Pruszkowskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/67/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2010 r. Uchwała nr VIII/68/11Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego została również podjęta jednogłośnie „za” przez wszystkich obecnych na Sesji Radnych.

Dziękując za tak jednomyślne głosowanie, Starosta Elżbieta Smolińska podkreśliła zaangażowanie, w osiągnięcie tego dobrego i dobrze ocenionego wyniku, wszystkich byłych i obecnych członków Zarządu Powiatu oraz pracowników Starostwa.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst