Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

SPRAWDŹ SWOJĄ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ

Samorząd

W trosce o Mieszkańców powiatu, Starosta Pruszkowski utworzyła punkt informacyjno-konsulatacyjny. Znajduje się on w pok. 208 budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu.

Możecie Państwo uzyskać tu wszelkie informacje, niezbędne do uporządkowania stanu prawnego nieruchomości. Starosta przypomina, że właściciele mają obowiązek zgłaszania wszelkich zmian związanych z nieruchomością. Nie chodzi tu tylko o zmianę właściciela czy użytkownika, ale również zmiany związane z regulacją granic działki, ustanowieniem służebności, zmianą przeznaczenia gruntu. Wszystkie informacje związane z nieruchomościami muszą być wykazane zarówno w księgach wieczystych, jak i w ewidencji gruntów. Sprawdźmy zatem swoje księgi wieczyste, porównajmy zapisy w nich ujawnione z danymi z ewidencji gruntów i budynków. Księgi wieczyste są jawne, a wgląd do nich jest bezpłatny. Również wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów jest bezpłatne. Starosta Pruszkowski zachęca mieszkańców do skorzystania z pomocy pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. Upewnijmy się, że rzeczywisty stan prawny naszych nieruchomości jest potwierdzony we właściwych dokumentach. Powyższe czynności wynikają z obowiązku nałożonego ustawą z dn. 07. 09. 2007 r. (Dz. U. 2007, nr 191, poz. 1365), która zobowiązała podmioty reprezentujące Skarb Państwa do uregulowania stanu prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa, co miało umożliwić racjonalną gospodarkę gruntami oraz doprowadzić do ujawnienia osób, które tymi nieruchomościami władają bez jakiegokolwiek tytułu prawnego, a są uwidocznione w ewidencji gruntów. Wspomniana ustawa oddziałuje również na prywatnych właścicieli, bowiem skutki nieuregulowania przez nich stanu prawnego nieruchomości mogą być niezmiernie trudne do naprawienia. Uporządkowanie tego stanu jest konieczne także ze względu na proces informatyzacji ksiąg wieczystych. Ogólnie dostępna i w pełni jawna księga wieczysta powinna być pewnym źródłem wiedzy o rzeczywistym stanie prawnym nieruchomości. Pamiętajmy, że zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych oznacza bezwzględną przewagę stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej nad rzeczywistym stanem prawnym. Zatem nawet wówczas, gdy jesteśmy przekonani o naszym prawie do nieruchomości, ale prawo to nie zostało ujawnione w księdze wieczystej, rękojmia wiary publicznej nas nie chroni. W takiej sytuacji należy jak najszybciej doprowadzić do uzgodnienia treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst