Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 27 października 2015 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Informacja Nr 11/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 17 września 2015 r. do 14 października 2015 r. /BR-125/15/

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-126/15/

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015. /BR-127/15/

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-128/15/

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1327/2 o pow. 0,0059 ha z obrębu Michałowice-Osiedle gm. Michałowice. /BR-129/15/

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Pruszkowski w formie darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 4/4 i nr ew. 11/1 z obrębu 04, m. Piastów. /BR-130/15/

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego projektowanych nieruchomości drogowych – działki nr 482/18, nr 482/21 i nr 482/23 z obrębu 19 m. Pruszków. /BR-131/15/

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie w imieniu Powiatu Pruszkowskiego oświadczenia o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego. /BR-132/15/

13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. /BR-133/15/

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-136/15/

15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pruszkowskiego w roku szkolnym 2014/2015. /BR-134/15/

16. Informacja dotycząca funkcjonowania służby zdrowia na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-135/15/

17. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady Powiatu.

18. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Staroście Pruszkowskiemu.

19. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.

20. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst