Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Samorząd

W czwartek (15 października) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyło się spotkanie konsultacyjne gdzie omawiany był projekt rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

W konsultacjach wzięło udział ponad sześćdziesięciu przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń z terenu powiatu pruszkowskiego. Podczas spotkania składano postulaty rozbudowanej współpracy z Powiatem Pruszkowskim dotyczące m.in. utworzenia Powiatowego Centrum Wolontariatu czy prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych. Zgłaszane propozycje i wnioski staną się bazą do budowania coraz lepszych, partnerskich relacji pomiędzy Powiatem a organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 określa cele i zakres współpracy, jej zasady i formy, wskazuje priorytetowe zadania publiczne w powiecie, ustanawia sposoby realizacji programu oraz okres jego trwania. Określa też wysokość środków finansowych, przeznaczonych na jego realizację, sposoby kontrolowania realizacji, powoływanie komisji konkursowych, opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert, a także sposób ich działania. Głównym celem programu jest wspieranie aktywności obywatelskiej w zaspokajaniu społecznych potrzeb mieszkańców Powiatu poprzez rozwijanie współpracy powiatowej administracji z organizacjami pozarządowymi. Podstawą uchwalenia Programu jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz 1118, z późn. zm.). Program ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z założeniami programu współpraca Powiatu i organizacji pozarządowych może odbywać się w dwóch formach: finansowej – po przez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań przez powierzenie czy wspieranie oraz pozafinansowej, w której zakres wchodzi wszelka pozafinansowa pomoc Powiatu wspierająca działalność i rozwój organizacji pozarządowych. Program finansowany jest z budżetu Powiatu, a wysokość środków finansowych na jego realizację określi uchwała budżetowa na 2016 r., podjęta przez Radę Powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst