Ogłoszenie

Samorząd

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Działając na podstawie art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015 r. poz. 1445) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu oświaty i wychowania – wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działań na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu, pod nazwą „Organizacja szkolenia dla kadr pracujących z osobami ze spektrum autyzmu”.

Ogłoszenie
(plik .pdf do pobrabia)