Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 25 sierpnia 2015 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, nadanych przez Ministra Gospodarki:

1) Panu Krzysztofowi Pruszyńskiemu – Prezesowi Zarządu Blachy Pruszyński Sp. z. o. o.
2) Panu Andrzejowi Sajnadze – Prezesowi Zarządu ASMET Sp. z. o. o.
3) Panu Lechowi Sznajderowi – Prezesowi Zarządu ZAP Sznajder Batterien S.A.

4. Uroczyste wręczenie Nagród Starosty Pruszkowskiego dla najlepszych maturzystów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołów nr IX/2015 i nr X/2015 z posiedzenia Rady Powiatu Pruszkowskiego.

7. Informacja Nr 9/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 18 czerwca 2015 r. do 11 sierpnia 2015 r. /BR-100/15/

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-101/15/

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015. /BR-102/15/

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr VI/54/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31.03.2015 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 r. /BR-103/15/

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łączenie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. /BR-104/15/

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 252/5 z obrębu 08 m. Brwinów. /BR-105/15/

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. /BR-106/15/

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst