Ogłoszenie konkursu

Samorząd

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania inicjatyw i działań profilaktyczno – terapeutycznych, skierowanych do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, złożonej w trybie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146 oraz 1138).

Treść ogłoszenia
(plik .pdf do pobrania)

Skip to content