IX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

IX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 30 czerwca 2015 r. o godz.17.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie IX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Uroczyste podziękowanie Państwu Grażynie, Marii i Bartłomiejowi Jarzynie – właścicielom Cukierni Jarzyna S.C. w Brwinowie z okazji otrzymania wyróżnienia w 15. edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” za najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

5. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

6. Informacja Nr 8/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 14 maja 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. /BR-91/15/

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014. /BR-92/15/ (sprawozdanie z wykonania budżetu /BR-66/15/, materiał radni otrzymali wcześniej).

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2014 rok. /BR-93/15/

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2014. /BR-94/15/

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2014. /BR-95/15/

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-96/15/

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015. /BR-97/15/

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 44/2 z obrębu 5 miasta Piastów. /BR-98/15/

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

17. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska

Skip to content