Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Pruszkowskim – „Mój wymarzony dzień spędzony z Rodziną”

Samorząd

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego ustanowiony został przez Sejm RP w 2006 r. i obchodzony jest w Polsce 30 maja. Włączając się w obchody oraz promując ideę rodzicielstwa zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Temat konkursu brzmi „Mój wymarzony dzień spędzony z Rodziną”. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dowolną techniką (rysunek, wyklejanka, wydzieranka, kolaż) pracy plastycznej związanej z tematyką rodzinną i dostarczenie lub przesłanie jej oraz zgody rodzica (opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie ul. Drzymały 30, w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu ) do 17 czerwca 2015 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas obchodów „Powiatowego Dnia Dziecka i Dnia Ojca” 20 czerwca 2015 r.

Poniżej zamieszczamy:

1) Regulamin konkursu.

2) Zgoda opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka.

REGULAMIN KONKURSU CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUSZKOWIE NA PRACE PLASTYCZNĄ PROMUJĄCĄ IDEĘ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

1. Organizator konkursu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

2. Cel konkursu – rozpowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego oraz pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych.

3. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież z terenu Powiatu Pruszkowskiego w następujących grupach wiekowych:

– I grupa: dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego;
– II grupa: dzieci ze szkół podstawowych;
– III grupa: młodzież gimnazjalna;
– IV grupa: młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

4. Format i treść pracy plastycznej:

Prace powinny być wykonane na papierze lub brystolu w formacie A4 lub A3.

W ramach konkursu należy wykonać pracę plastyczną na wskazany temat.

Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę.

Prace należy podpisać, zamieszczając imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek.

5. Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie pracy i zgody rodzica (opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie ul. Drzymały 30 W Pruszkowie, w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu) do 17 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przetwarzaniem praw autorskich i majątkowych do nich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r., Nr 90 poz. 639 z późniejszymi zmianami ) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora w Internecie. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu.

Prace zniszczone, niepodpisane, oraz prace do których nie dołączono oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie będą mogły zostać ocenione

6. Ocena prac:

Prace będą oceniane przez Komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, wg. następujących kryteriów:

– zgodność z tematem (0-5 punktów );
– walory artystyczne (0-5 punktów );
– twórcze ujęcie tematu (0-5 punktów );
– estetyka i efekt wizualny (0-5 punktów);

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas obchodów „POWIATOWEGO DNIA DZIECKA I DNIA OJCA” w dniu 20 czerwca 2015 roku.

8. Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, tel. 22 738 15 04

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………. (imię i nazwisko) w Konkursie Plastycznym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn..zm.).

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

………………………………………………………………………………..
Miejscowość i data

………………………………………………………………………………..
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst