Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 26 marca 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. treść aneksu nr 2 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2015-2016”;
2. kwartalne sprawozdania z działania Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Brwinowie i Czubinie.

Zarząd przyjął:

1. ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. „Rajd Szlakiem Naszej Historii”;
2. projekt postanowienia w sprawie uzgadniania warunków zabudowy dla Gminy Michałowice.

Zarząd prowadził:

1. negocjacje w sprawie sprzedaży Powiatowi Pruszkowskiemu nieruchomości ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 102 z obr. 19 m. Pruszkowa, zlokalizowanej przy ul. Daszyńskiego.

Zarząd postanowił:

1. skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 134/2 i działki nr ew. 134/3 z obrębu 18 – Sękocin Stary w gm. Raszyn, stanowiącej część ulicy Sękocińskiej;
2. skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji odmawiającej nabycia z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 66/1 o pow. 0,1000 ha oraz jako działka nr ew. 66/3 o pow. 0,1900 ha w obr. Falenty Nowe;

Zarząd zapoznał się:

1. z możliwościami funkcjonalnymi nowoczesnych wpłatomatów;
2. ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za rok 2014;
3. ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie za rok 2014;
4. z analizą sytuacji finansowej Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie.

Zarząd zaakceptował:

1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok r. Radzie Powiatu Pruszkowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie;
2. przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie;

Zarząd przyznał:

1. dodatek motywacyjny nauczycielowi zastępującemu w przypadku nieobecności dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie na okres II kwartału 2015 roku;

Zarząd powołał:

1. Kierownika projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju”;

Zarząd uzgodnił:

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w gminie Nadarzyn.

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst