Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 8 kwietnia 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. treść aneksu nr 1 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biurem Regionalnym w Warszawie;
2. projekt aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022”;
3. treść aneksu do umowy o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pruszkowie i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie.

Zarząd podjął decyzję w sprawie:

1. wyrażenia zgody na uzgodnienie warunków zabudowy w części dotyczącej inwestycji ul. Warszawska, wieś Dawidy, gm. Raszyn;
2. ustalenia trybu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie opinii pozwalającej na określenie stopnia ograniczenia lub utraty użytkowej gruntów na terenie działki nr ew. 566/7 obręb Opacz Kolonia, gmina Michałowice;
3. ustalenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie;
4. dokonania spłaty raty oraz odsetek za marzec 2015 roku od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Spółdzielczym w Raszynie;

Zarząd zapoznał się z:

1. pismem Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
2. informacją dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie w sprawie funkcjonowania lodowiska oraz planowanych remontów;

Zarząd nie wyraził zgody na:

1. zwolnienie Klubu Sportowego „Legion” Pruszków z opłat za wynajem stadionu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Zarząd zaakceptował:

1. projekt pisma do Wójta Gminy Raszyn w sprawie trybu i sposobu usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych.

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst