Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 2 kwietnia 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3110 W (ul. Długa w Krosnach Wsi) w celu realizacji przez Gminę włączenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Józefowskiej w Krosnach Wsi;
2. wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 404/1 w obrębie 19, stanowiącej część ulicy Sienkiewicza w Pruszkowie;
3. treść wniosku do Burmistrza Miasta Piastowa o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego z lokalu przy ul. Bohaterów Wolności w Piastowie, którego Powiat Pruszkowski jest właścicielem;

Zarząd podjął:

1. decyzję w sprawie odwołania się od decyzji Burmistrza Gminy Brwinów zatwierdzającej podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 15/3 z obrębu Falęcin, gm. Brwinów.

Zarząd wyraził zgodę na:

1. warunki zabudowy dla inwestycji na terenie Gminy Michałowice, Gminy Raszyn i Miasta Pruszkowa.

Zarząd nie wyraził zgody na:

1. warunki zabudowy dla inwestycji na terenie Gminy Brwinów.

Zarząd zapoznał się:

1. z zestawieniem ścieżek rowerowych na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego planowanych do realizacji w ramach ZIT;
2. z prezentacją stanu realizacji zakresu prac koniecznych do wykonania w związku z wprowadzeniem nowych organizacji ruchu.

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst