Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

VII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

VII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad VII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie VII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Informacja Nr 6/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 18 marca do 14 kwietnia 2015 r. /BR-70/15/

6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej. /BR-65/15/ i /BR-71/15/

7. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w rocznym programie współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku. /BR-72/15/

8. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015” za 2014 rok. /BR-73/15/

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-74/15/

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej na 2015 rok. /BR-75/15/

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie./BR-76/15/

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Pruszkowski w formie darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 121/2 z obrębu 12 m. Pruszkowa. /BR-77/15/

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst