VII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

VII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad VII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie VII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Informacja Nr 6/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 18 marca do 14 kwietnia 2015 r. /BR-70/15/

6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej. /BR-65/15/ i /BR-71/15/

7. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w rocznym programie współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku. /BR-72/15/

8. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015” za 2014 rok. /BR-73/15/

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-74/15/

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej na 2015 rok. /BR-75/15/

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie./BR-76/15/

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Pruszkowski w formie darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 121/2 z obrębu 12 m. Pruszkowa. /BR-77/15/

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content