Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 12 marca 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. aneks nr 1 do umowy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a firmą Tamatrans Marcin Tarkowski dotyczącego transportu autobusowego dla młodzieży szkolnej na trasie Rozalin – Pruszków, Pruszków – Rozalin;

2. udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącego przeprowadzenia warsztatów: „Uzależnienia – NIE” w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26 w ramach projektu „Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii”;

3. udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącego montażu zestawów urządzeń i oprzyrządowania w pracowniach Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26 w ramach projektu „Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii”.

Zarząd podjął decyzję w sprawie:

1. zmiany Uchwały Nr 140/2581/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Wdrażania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012-2017;

2. podziału środków finansowych na realizację Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,

3. przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres II kwartału 2015 roku,

4. likwidacji pojazdu marki ŻUK o numerze rejestracyjnym WSZ 2341 (VIN: WS300805) przez przekazanie do stacji demontażu;

5. likwidacji pojazdu marki BMW o numerze rejestracyjnym PO 439GC (VIN: WBAHA51000BA81940) przez przekazanie do stacji demontażu.

Zarząd spotkał się z:

1. przedstawicielami samorządów gminnych, URS, firmy Strabag, zatwierdzonego przez GDDKiA Projektu Podziału Kompetencji w zakresie dróg, które po zakończeniu inwestycji – Budowa drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice – z wyłączeniem tego węzła – do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 721 w miejscowości Magdalenka – wraz z węzłem „Paszków i ww. skrzyżowaniem – które mają zostać przekazane w zarząd Powiatowi Pruszkowskiemu.

Zarząd postanowił:

1. wezwać byłych właścicieli do wydania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 10, o pow. 0,0246 ha z obrębu 04 w Piastowie zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonej pod rozbudowę drogi publicznej o kategorii powiatowej ul. Bohaterów Wolności w Piastowie;

2. przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na serwis systemów zabezpieczeń technicznych,

3. przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych”.

Zarząd zapoznał się ze:

1. sprawozdaniem z działań podjętych w ramach realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w roku 2014;

2. sprawozdaniem z działalności Zespołu Ośrodków Wsoparcia.

Zarząd upoważnił:

1. Roberta Radziwonkę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2. członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

Zarząd uzgodnił:

1. warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Raszyn i Gminy Brwinów.

Zarząd unieważnił i ponownie wszczął:

1. postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów uszkodzonych chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Zarząd dokonał:

1. wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst