VI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

VI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 31 marca 2015 r. o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie VI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

6. Informacja Nr 5/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 11 lutego do 17 marca 2015 r. /BR-54/15/

7. Sprawozdanie z działań podjętych w ramach realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w roku 2014. /BR-55/15/

8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim za 2014 rok. /BR-56/15/

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-57/15/

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok. /BR-58/15/

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ w Pruszkowie za 2014 r. /BR-59/15/

12. Podjecie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 r. /BR-60/15/

13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady powiatu do wydania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu rady powiatu. /BR-61/15/

14. Koncepcja sieci szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski na lata 2015-2018. /BR-62/15/

15. Informacja Pana Zdzisława Sipiery delegata Powiatu Pruszkowskiego z XIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (Poznań, 5 marca 2015 r.). /BR-63/15/

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wnioski i oświadczenia radnych.

18. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content