Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

VI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

VI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 31 marca 2015 r. o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie VI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

6. Informacja Nr 5/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 11 lutego do 17 marca 2015 r. /BR-54/15/

7. Sprawozdanie z działań podjętych w ramach realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w roku 2014. /BR-55/15/

8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim za 2014 rok. /BR-56/15/

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-57/15/

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok. /BR-58/15/

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ w Pruszkowie za 2014 r. /BR-59/15/

12. Podjecie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 r. /BR-60/15/

13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady powiatu do wydania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu rady powiatu. /BR-61/15/

14. Koncepcja sieci szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski na lata 2015-2018. /BR-62/15/

15. Informacja Pana Zdzisława Sipiery delegata Powiatu Pruszkowskiego z XIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (Poznań, 5 marca 2015 r.). /BR-63/15/

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wnioski i oświadczenia radnych.

18. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst