Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzeń Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzeń Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 26 lutego i 27 lutego 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych dotyczącego wykonania równania dróg powiatowych gruntowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego;

2. wniosek Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczący wydatków finansowych na nagrody w Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”;

3. wydatkowanie środków finansowych na nagrody na XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Pruszkowa w Kulturystyce, Fitness i Wyciskaniu Sztangi.

4. kosztorys wizyty delegacji Powiatu Esslingen;

5. projekt umowy z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym dotyczący zorganizowania inscenizacji historycznej w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Zarząd wyznaczył:

1. nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie.

Zarząd uznał:

1. za celową realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt.”Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Powiecie Pruszkowskim”.

Zarząd negatywnie zaopiniował:

1. plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego;

Zarząd upoważnił:

1. Panią Urszulę Kitę do dokonywania wpisów w książkach dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego;

Zarząd wprowadził:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r.

Zarząd zmienił:

1. uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego;

2. uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie remontów uszkodzonych chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Zarząd dokonał wyboru:

1. biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ w Pruszkowie za 2014 r.

Zarząd udzielił:

1. poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Zarząd postanowił:

1. przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych na zakup oprogramowania pocztowego Zimbra;

1. przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych na świadczenie stałego serwisu technicznego systemów klimatyzacyjnych;

2. przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych na ochronę fizyczną zabudowanej nieruchomości położonej w Pruszkowie, przy ulicy Drzymały 30;

3. przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie konserwacji rowów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.

4. przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego;

5. przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg nr 3111W i 3112W w rejonie Moszny, Domaniewa i Koszajca”;

6. przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych na zadania pn. „Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6 – uaktualnienie dokumentacji – wykonanie analizy energetycznej projektu budynku pod kątem spełnienia wymagań energooszczędności z programu LEMUR;

7. przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych na przeprowadzenia warsztatów: trening umiejętności miękkich (komunikacja interpersonalna, autoprezentacja) w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26 w ramach projektu „Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii”;

Zarząd uzgodnił:

1. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów, obejmującego jednostkę administracyjną – miasto Brwinów (z wyłączeniem terenów objętych odrębnymi planami miejscowymi);

2. warunki zabudowy dla inwestycji we wsi Podolszyn Nowy oraz we wsi Laszczki Gmina Raszyn.

Zarząd zapoznał się z:

1. informacją dotyczącą koncepcji sieci dróg powiatowych z naniesieniem wprowadzania ruchu zewnętrznego i wyprowadzania do ruchu kołowego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, z uwzględnieniem poprawy przepływu ruchu lokalnego;

2. informacją dotyczącą dotychczasowego przebiegu sprawy sprzedaży nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 434 z obr. 19 m. Pruszkowa (rejon ulic Sienkiewicza i Stalowej).

3. informacją dotyczącą dotychczasowego przebiegu sprawy oferty sprzedaży Powiatowi Pruszkowskiemu nieruchomości ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 102 z obr. 19 m. Pruszkowa.(ul.Daszyńskiego w Pruszkowie).

Zarząd zlecił:

1. realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt.: „Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Powiecie Pruszkowskim”

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst