Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 4 marca 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. treść porozumień dotyczących ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej;

2. treść porozumienia dotyczącego przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku, prowadzonym na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego;

3. treść porozumienia dotyczącego przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie;

4. treść porozumienia dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka ponoszonych przez Powiat Opoczyński i warunków zwrotu tych wydatków przez Powiat Pruszkowski;

5. udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącego montażu komputerów, instalacji oprogramowania i konfiguracji sieci wewnętrznej w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26 w ramach projektu „Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii”.

Zarząd podjął decyzję o:

1. wystąpieniu do Wojewody Mazowieckiego o wyrażenie zgody na organizację w budynku przy ul. Ołówkowej w Pruszkowie archiwum Starostwa;

2. zapewnieniu środków finansowych w budżecie Powiatu Pruszkowskiego w 2015 roku na realizację Projektu „Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w partnerstwie.

Zarząd uzgodnił:

1. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Słomin po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – Obszar I;

2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go Sierpnia;

Zarząd ustalił:

1. tryb dokonania zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadań pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi 719 róg ul. Brzozowej w Pruszkowie” oraz „Budowa sygnalizacji świetlnych i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo ruchu na drogach powiatowych” – wykonanie dokumentacji technicznej;

2. tryb dokonania zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.”Przebudowa drogi nr 3139W ul. Robotnicza w Pruszkowie”;

3. tryb dokonania zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadań pn. „Przebudowa wiaduktu w Al. Tysiąclecia w Piastowie” – wykonanie dokumentacji technicznej;

4. tryb udzielenia zamówienia na realizację zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2844W i 2842W (ul. Falęcka z ul. Olszynową)” – wykonanie dokumentacji technicznej;

Zarząd zapoznał się z:

1. informacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 434 z obr. 19 m. Pruszkowa. Teren na tyłach strażnicy straży pożarnej.

2. informacją na temat nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ołówkowej w Pruszkowie. Nieruchomość, która jest własnością Skarbu Państwa i została przekazana powiatowi pruszkowskiemu przez Wojewodę Mazowieckiego z przeznaczeniem na cel publiczny.

3. informacją dotyczącą nieruchomości przy ul. Ireny 8 w Pruszkowie, która została przekazana darowizną powiatowi pruszkowskiemu przez Wojewodę Mazowieckiego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Zarząd zatwierdził:

1. protokół postawienia w stan likwidacji uszkodzonych, zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst