Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzeń Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 12 lutego 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniający uchwałę w sprawie przekazania Miastu Piastów do realizacji zadania własnego polegającego na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicz w Piastowie;

2. projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego dotyczący zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego. Proponowane zmiany wynikają z nie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Pruszkowski w 2014 roku;

3. projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie;

4. projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie;

5. projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie, przy ul. Daszyńskiego 6;

6. projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego;

7. projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski;

8. aneks nr 1 do umowy z Książnicą Pruszkowską o udzielenie dotacji;

9. wniosek Gminy Miasta Pruszków dotyczący lokalizacji dwóch nowych przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3112 W ul. Promyka w Pruszkowie;

10. treść umowy z Gminą Michałowice dotyczącą współpracy Powiatu z Gminą, polegającej na realizacji zadania powiatowego pn. „Przebudowa drogi Nr 3113W – ul. Targowa w Opaczy Małej”;

11. projekt ugody pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Mirosławem Malickim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PPHU ECO-WATT.

Zarząd uzgodnił:

1. inwestycję celu publicznego we wsi Laszczki, ul. Leszczonowa w Gminie Raszyn;

Zarząd postanowił:

1. przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego;

2. skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji odmawiającej nabycia z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 34/1 o pow. 0,0366 ha w obr. Walendów;

3. wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski projektowanej działki nr 22/5 o pow. 0,0167 ha oraz projektowanej działki nr 185/1 o pow. 0,0014 ha w obr. Falenty Nowe w gm. Raszyn;

Zarząd udzielił:

1. pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w czynnościach związanych z uzyskaniem zgody właścicielskiej

2. pełnomocnictwa radcy prawnemu Adamowi Bieńkowskiemu;

Zarząd nie wyraził zgody:

1. na zwolnienie mieszkańca z opłaty za wyrobienie wtórników tablic rejestracyjnych oraz kompletu znaków legalizacyjnych ze względu na brak podstawy prawnej.

Zarząd zezwolił na:

1. zajęcie terenu pasów drogowych: na ul. Przejazd w Brwinowie, ul. Młochowskiej w Rozalinie, na ul. Olszynowej i ul. Długiej w Podolszynie Nowym na czas robót związanych z umieszczeniem urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową;

2. na umieszczenie w pasach drogowych dróg powiatowych: nr 1501 W ul. Grodziska w Starej Wsi, gm. Nadarzyn, nr 3114 W ul. Ks. Michała Woźniaka w Suchym Lesie, gm. Michałowice, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu;

3. lokalizację zjazdu publicznego z dróg powiatowych: nr 3114 W ul. Piotra i Pawłą w Wolicy i nr 3105 ul. Rolna w Kajetanach w gm. Nadarzyn oraz nr 3127 ul. Sportowa w Brwinowie i przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 31 28 W ul. Grodziska w Brwinowie,

Zarząd zapoznał się z:

1. informacją na temat działań niezbędnych do zorganizowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

2. informacją dotycząca funkcjonowania SPZ ZOZ w Pruszkowie.

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst