Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzeń Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 2 i 6 lutego 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie;

2. treść umowy o powierzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2015 – 2019”;

3. wniosek dotyczący lokalizacji przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej 3139 W ul. Robotnicza Pruszkowie;

4. udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przeprowadzenia dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających poziom kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26 w ramach projektu „Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii”;

5. wniosek Burmistrza Gminy Brwinów w sprawach: nadania nazwy Rondo Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej nowo wybudowanemu rondu na skrzyżowaniu ul. 36 P.P. Legii Akademickiej i ul. Przyszłości oraz wyrażenia zgody na zmianę nazwy fragmentu ul. 36 P.P. Legii Akademickiej, na odcinku od w/wym. ronda do ul. Działkowej na ul. Solidarności.

Zarząd zatwierdził:

1. projekt umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych oraz projektu aneksu nr 1 do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczeń operacji dokonywanych kartami płatniczymi;

2. przekazanie jednostkom organizacyjnym powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2015 roku oraz przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Pruszkowskiemu w 2015 r.

Zarząd uzgodnił:

1. warunki zabudowy dla Gminy Raszyn i Gminy Brwinów: budowa budynku gospodarczego na działce przy ul. Warszawskiej we wsi Dawidy, gmina Raszyn oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce przy ul. Żółwiej róg ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie.

Zarząd wyraził zgodę na:

1. utworzenie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik handlowiec w Technikum wchodzącym w skład ZS im. F. Nansena w Piastowie;

2. na rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 4/10, 4/13, 4/8 i 4/6, obręb 17, o łącznej powierzchni 8 594 m2, położonej w Pruszkowie.

Zarząd powołał:

1. komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie wycinki, nasadzeń, pielęgnacji oraz karczowania drzew i krzewów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego;

2. komisję przetargową na wykonanie remontów uszkodzonych chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego;

3. komisję przetargową na wykonanie napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Zarząd przyjął:

1. sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski za rok 2014;

Zarząd rozstrzygnął:

1. otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2015-2019.

Zarząd udzielił:

1. pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica;

Zarząd zezwolił na:

1. zajęcie terenu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3143 W – ul. Staszica w Pruszkowie na czas robót związanych z budową miejsc postojowych;

2. usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze powiatowej nr 3111W, ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie;

3. zajęcie terenu pasa drogowego na ul. Broniewskiego w Pruszkowie na czas robót związanych z renowacją kolektora sanitarnego „C” ;

4. umieszczenie w pasach drogowych dróg powiatowych: nr 3115 W, ul. Sokołowska Sokołowie, gm. Michałowice, ul. Książenicka w Owczarni, gm. Brwinów, nr 3125 W ul. Sękocińska w Sękocinie Starym, gm. Nadarzyn , nr 2842 W ul. Olszynowa oraz nr 3122 W ul. Długa w Podolszynie Nowym, gm. Raszyn, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu;

5. zajęcie terenu pasów drogowych na: ul. Warszawskiej w Dawidach oraz Al. Tysiąclecia w Piastowie na czas robót związanych z umieszczeniem urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową;

Zarząd upoważnił:

1. nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie do składania oświadczeń woli.

Zarząd ustalił:

1. tryb dokonania zamówienia publicznego dotyczącego wykonania równania dróg powiatowych gruntowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego;

Zarząd zapoznał się:

1. z planem działania Wydziału Edukacji i Sportu w pierwszym kwartale 2015 roku

2. z informacją dotyczącą możliwości pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

3. ze stanem zaawansowania prac nad projektem porozumienia i opracowania koncepcji zmiany organizacji ruchu na ul. Drzymały i Al. Niepodległości w tym miejsc postojowych;

4. z założeniami do projektu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Powiatu Pruszkowskiego.

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst