Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 29 stycznia 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. treść umowy najmu pomieszczeń w budynku Zakładu Opieki Lekarskiej przy ul. Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie na cele przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;

2. treść projektu aneksu do umowy o odławianie i transport zwierząt wolno żyjących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz o pomocy lekarsko-weterynaryjnej dla tych zwierząt;

3. treści aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim, Miastem Pruszków, Miastem Piastów, Gminą Michałowice, Gminą Raszyn o odławianiu, transporcie i pomocy lekarsko-weterynaryjnej dla zwierząt wolno żyjących na terenie powiatu pruszkowskiego;

4. wniosek w sprawie przyznania dotacji z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest, ze środków budżetu powiatu pruszkowskiego;

5. lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3120 W Aleja Hrabska w Falentach gm. Raszyn urządzeń infrastruktury technicznej związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu;

6. lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej: nr 3117 W, ul. Leszczynowa w miejscowości Laszczki gm. Raszyn, nr 3101 W ul. Młochowska w Rozalinie gm. Nadarzyn urządzeń infrastruktury technicznej związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu;

7. lokalizację ogrodzenia na działce nr 76 obr. 12 przy drodze powiatowej nr 3135 W ul. Warsztatowa w Pruszkowie;

8. zaopiniowania treści aneksu do umowy zlecenia na prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

Zarząd zatwierdził:

1. roczne sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2014.

Zarząd uzgodnił:

1. lokalizację inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla Gminy Nadarzyn i Gminy Raszyn.

Zarząd zezwolił na:

1. lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 2849 W na działkę 66/5 w Woli Krakowiańskiej, gm. Nadarzyn.

Zarząd powierzył:

2. Ewie Król pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie oraz przyznał dodatek funkcyjny i motywacyjny.

Zarząd postanowił:

1. przeprowadzić postępowanie o ustalenie trybu dokonania zamówienia publicznego dotyczącego wykonania wycinki, nasadzeń, pielęgnacji oraz karczowania drzew i krzewów w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.

Zarząd zmienił:

1. uchwałę w sprawie zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego na ul. Brzozowej w m. Komorów Osiedle na czas robót związanych z umieszczeniem urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową.

Zarząd ogłosił:

1. drugi przetarg i zaakceptował ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Brwinowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 60, o pow. 4, 0957 ha, z obrębu 20;

Zarząd zezwolił na:

1. umieszczenie w pasach drogowych dróg powiatowych: nr3114 W – ul. Parkowa w Pęcicach gm. Michałowice, nr 3142 W ul. B. Prusa w Pruszkowie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu;

2. lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 2849 W na działkę 66/5 w Woli Krakowiańskiej, gm. Nadarzyn.

Zarząd nie zezwolił na:

1. umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3115 W al. M. Dąbrowskiej (rejon skrzyżowania z ul. Zamojskiego w Komorowie, gm. Michałowice.

Zarząd powołał:

1. komisję konkursową opiniującą wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2015-2019

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst