Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 19 i 22 stycznia 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przekazania Miastu Piastów do realizacji zadania własnego, polegającego na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie;

2. treść umowy z Książnicą Pruszkowską o udzielenie dotacji;

3. przyznanie dotacji z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest, ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego;

4. treść umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biurem Regionalnym w Warszawie dotyczącej ubezpieczenia pojazdów, wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu pruszkowskiego;

5. projekt umowy z PayU S.A. na korzystanie z usługi płatności elektronicznej „PayU;

6. wydanie opinii technicznych dotyczących lokalizacji w pasach drogowych dróg powiatowych: nr 3121 W – ul. Raszyńska w miejscowości Rybie gm. Raszyn, nr 3107 W – ul. Pruszkowska w Nadarzynie, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu;

7. wniosek o wydanie opinii techniczno-komunikacyjnej złożony przez Gminę Raszyn dotyczący przebudowy drogi powiatowej nr 3121 W – ul. Warszawska w miejscowości Jaworowa i ul. Raszyńska w miejscowości Rybie gm. Raszyn na odcinku od ul. Narożnej do Stadionowej (strona północna) oraz od ul. Objazdowej do ul. Narożnej (strona południowa) w zakresie budowy chodnika;

8. treści aneksu Nr 2 do porozumienia Nr 30/Rz/2012 z dnia 14.06.2012 r., w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Zarząd uznał:

1. celowość realizacji zdania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pt. „Zima Toto Animo 2015”.

Zarząd upoważnił:

1. Hannę Szymańską p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie wspólnie z Członkiem Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących wystąpień o środki finansowe do PFRON, niezbędne do realizowania działań z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych w powiecie, dysponowania środkami finansowymi otrzymanymi z PFRON, akceptowania sprawozdań dotyczących rozliczeń z wydatkowanych środków PFRON;

2. Hannę Szymańską p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących prowadzenia bieżącej działalności PCPR w Pruszkowie;

3. Hannę Szymańską p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do zawierania w imieniu Zarządu porozumień z innymi powiatami, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci, przed ich umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, kierowania dzieci do placówek na terenie innych powiatów, kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Pruszkowskiego;

4. Hannę Szymańską p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do kierowania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Pruszkowskiego;

Zarząd zmienił:

1. uchwałę w sprawie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3122 W, ul. Długa w Ładach, gm. Raszyn urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu;

Zarząd odwołał:

1. Małgorzatę Kucharską ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie w związku z wygraniem przez nią konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

Zarząd postanowił:

1. skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski projektowanej działki nr 439/7 o pow. 0,0168 ha w obr. 03 w Piastowie;

Zarząd przyjął:

1. ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pt. „Zima Toto Animo 2015”

Zarząd ustalił:

1. tryb udzielenia zamówienia publicznego na okresowy serwis techniczny urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego;

2. tryb dokonania zamówienia publicznego dotyczącego wykonania napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego;

3. tryb dokonania zamówienia publicznego dotyczącego wykonania remontów uszkodzonych chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego;

Zarząd zezwolił na:

1. lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2844W na działkę 135/7 w Falentach Nowych gm. Raszyn;

2. zajęcie terenu pasów drogowych w: ul. Długiej w Podolszynie Nowym, ul. Brzozowej w Komorowie Osiedlu, ul. Warszawskiej w Dawidach na czas robót związanych z umieszczeniem urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową;

3. umieszczenie w pasach drogowych dróg powiatowych: nr 3108 W – ul. Książenicka w Owczarni gm. Brwinów, nr 3107 W ul. Pruszkowska w Granicy gm. Michałowice, nr 4108 W ul. Piłsudskiego w Brwinowie, nr 4118 W ul. Bohaterów Wolności w Piastowie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu,

Zarząd nie zezwolił na:

1. umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3131 W, ul. Warszawska;

2. przedłużenie terminu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia płyt betonowych podtrzymujących tablicę reklamową, usytuowaną w poboczu ul. Warszawskiej w Piastowie;

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst