Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 8 stycznia 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Gminą Brwinów dotyczący współpracy przy wykonywaniu zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, polegającego na przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym z przebywania na terenach zurbanizowanych zwierząt wolno żyjących;

2. projektu umowy z firmą Orange S.A dotyczący udostępnienia nieruchomości w związku z realizacją umieszczenia kabla światłowodowego w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy;

3. lokalizację w pasach drogowych dróg powiatowych: nr 4118 W – ul. Bohaterów Wolności oraz nr 3131W – ulica Warszawska w Piastowe, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu;

4. lokalizację w pasach drogowych dróg powiatowych: nr 3113 W – ul. Pruszkowska w Raszynie oraz nr 2844W – ulica Willowa w Falentach Nowych w gm. Raszyn, urządzeń infrastruktury technicznej związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu;

Zarząd uzgodnił:

1. warunki zabudowy dla inwestycji dotyczącej budowy hali magazynowej położonej przy ul. Sokołowskiej we wsi Sokołów, gm. Michałowice.

Zarząd odmówił:

1. uzgodnienia warunków zabudowy dla inwestycji dotyczącej budowy budynku biurowo- magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonej przy ul. Sokołowskiej we wsi Sokołów, gm. Michałowice.

Zarząd ogłosił:

1. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2015-2019.

Zarząd zezwolił na:

1. zajęcie terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 3143 W – ul. Staszica w Pruszkowie na czas robót związanych z budową miejsc postojowych;

2. usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze powiatowej nr 3107W, ul. Pruszkowska w gm. Nadarzyn;

3. na umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych: nr 3110W i nr 3111 W w Koszajcu gm. Brwinów, urządzeń infrastruktury technicznej związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu;

4. na umieszczenie w pasach drogowych dróg powiatowych: nr 3143 W, ul. Sienkiewicza w Pruszkowie i nr. 3114W, ul. Regulska w Regułach, gm. Michałowice, ul. Złotej w Podolszynie Nowym, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.

Zarząd nie zezwolił na:

1. umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3111W w Moszna Wieś, gm. Brwinów;

Zarząd udzielił:

1. pełnomocnictw radcom prawnym i adwokatowi do reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego przed wszelkimi sądami, organami administracji rządowej i samorządowej;

2. upoważnienia pracownikom Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do reprezentowania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w związku z kontrolą prawidłowości budowy ogrodzenia przy ul. Kwiatowej obr. Żółwin gm. Brwinów;

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst