Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 grudnia 2014 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. treść projektu aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej;

2. treść projektu aneksu do umowy dotyczącej usunięcia usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym, w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30;

3. treść porozumienia z Transportowym Dozorem Technicznym;

4. treść umowy z Wojciechem Fabianem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. AUTO-ZŁOM-SZROT Mazowiecka Stacja Demontażu nr 8;

5. treść projektu umowy zlecenia dotyczącej obsługi pracowników starostwa, w zakresie obowiązkowych, profilaktycznych badań lekarskich.

Zarząd uzgodnił:

1. warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Brwinów;

2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej

Zarząd ustalił:

1. wysokość stawki miesięcznej na jednego ucznia/wychowanka w niepublicznych szkołach/placówkach oświatowych dotowanych przez Powiat Pruszkowski;

Zarząd udzielił:

1. zamówienia publicznego na uruchomienie transportu autobusowego dla młodzieży szkolnej na trasie Rozalin – Pruszków, Pruszków – Rozalin;

Zarząd przyznał:

1. nagrodę dla kierownika jednostki organizacyjnej powiatu pruszkowskiego;

Zarząd powołał:

1. komisję odbioru końcowego robót, związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 56A – dostosowanie pierwszej kondygnacji budynku dla potrzeb ŚDS w Pruszkowie”.

Zarząd dokonał:

1. wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego w 2015 r.

Zarząd zatwierdził:

1. zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2014 r.;

2. zmiany w planie finansowym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pruszkowie na 2014 r.;

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst